Siirry suoraan sisältöön

Muutoksia moniin Business Finlandin rahoituspalveluihin

Business Finland uudistaa rahoituspalveluitaan ja ne kohdistuvat seuraaviin rahoituspalveluihin: Innovaatioseteli, Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY), Tempo, Exhibition Explorer, Energiatuki, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Kasvumoottoreiden orkestrointi

Muutoksia moniin Business Finlandin rahoituspalveluihin

Business Finland uudistaa rahoituspalveluitaan ja kohdistaa muutoksia seuraaviin rahoituspalveluihin:  

 1. Innovaatioseteli 

 2. Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) 

 3. Tempo 

 4. Exhibition Explorer 

 5. Energiatuki  

 6. Innovatiiviset julkiset hankinnat 

 7. Kasvumoottoreiden orkestrointi 

 8. Materiaalikatselmus 

Muutoksia on tullut myös tutkimus- ja kehitysrahoituksen rahoitustasoihin sekä de minimis -rahoitusehtoihin. 

Jos teille herää kysymyksiä yllä olevista instrumenteista tai muuhun rahoitukseen liittyvistä aiheista, ole asiantuntijoihimme yhteydessä.

 
Transaktiot-2-Jun-04-2024-07-48-46-2825-AM


1 Innovaatioseteli
 

Innovaatiosetelin avulla yritys voi hankkia asiantuntijapalveluja tuote- tai palveluidean kehittämiseksi. Uudistettu Innovaatioseteli on tarkoitettu alle 5-vuotiaille pienille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. 

Setelin käyttökohteita on täsmennetty siten, että rahoitus kannustaa yrityksiä t&k-toimintaan. Uudistetut käyttökohteet ovat: 

 • tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen 

 • teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit) suojattavuusselvitykset sekä näiden ensihakemusten hakuprosessi 

 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut 

Uudistetussa setelissä avustuksen määrä on 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä ja korkeintaan 4 500 euroa. Omarahoitusosuus on 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

Palveluntarjoajan voi edelleen valita vapaasti, mutta rahoituksen myöntämisen edellytys on, että palveluntarjoajalla on riittävää osaamista ja kokemusta prototyyppien kehittämisestä, teollisoikeuksien suojaamisesta ja/tai innovaatiotoimintaan liittyvistä mittaus- ja testauspalveluista. 


2 Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)

NIY-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on suuri liiketoimintapotentiaali. Rahoituksen avulla yritys voi panostaa kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen ja lisäksi vahvistaa tiimiään, kehittää liiketoimintamalliaan ja kasvustrategiaansa sekä tähdätä uusille markkinoille.

Rahoituspalvelu on uudistunut 1.1.2024. Uusitussa muodossa rahoitus on kokonaan avustusta aiemman avustus-laina-yhdistelmän sijaan. Samalla myönnettävä rahoitusmäärä muuttuu niin, että yritykselle voidaan myöntää avustusta enintään 1 miljoonaa euroa, joka jaksotetaan kolmeen päätökseen (1. jakso 250 000 e, 2. jakso 250 000 e ja 3. jakso 500 000 e). Jaksolta toiselle eteneminen arvioidaan aina yrityksen edistymisen ja päättyneelle jaksolle asetettujen tavoitteiden toteuman perusteella.

Ennen 1.1.2024 NIY-ohjelmaan valituille yrityksille rahoitusmalli on kahden avustusjakson ja yhden lainajakson mukainen.

3 Tempo 

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla. 

Rahoituspalvelua uudistetaan siten, että yritykseltä edellytetään realistinen jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä. Toimenpiteillä idea on määrä viedä käytäntöön, mikäli Tempon tulokset siihen rohkaisevat. 

Rahoituksen haun avautumisesta tiedotetaan myöhemmin. 


4 Exhibition Explorer
 

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. 

Mikäli lausuntokierroksella oleva asetuksen muutos astuu voimaan, rahoitusta uudistetaan siten, että rahoitusta myönnetään yksittäiselle yritykselle enintään yhteen messutapahtumaan kalenterivuoden aikana. Uutena vaatimuksena on myös, että yrityksellä on oltava vähintään kahden henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi. Lisäksi rahtikustannukset ja messuvalmennus eivät enää ole hyväksyttäviä kustannuksia. Avustusta myönnetään enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, mikä koskee pk-yritysten lisäksi myös midcap-yrityksiä. 

Exhibition Explorer -hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Rahoituspäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä aikaisintaan helmikuussa, jolloin uuden valtioneuvoston asetuksen yritysten yhteishankkeista ennakoidaan tulevan voimaan. 


5
Energiatuki 

Energiatukivaltuuden määrään on vuoden 2024 talousarvion perusteella tulossa merkittävä pudotus, mikä johtaa rahoituskriteerien kiristämiseen. Vuoden 2024 rahoituskriteereistä sekä hakemuspalvelun avaamisesta tiedotetaan lisää helmikuun aikana. 


6 Innovatiiviset julkiset hankinnat 

Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitus on suunnattu hankintalain mukaisille hankintayksiköille, kuten kunnille, virastoille ja muille hankintalain alaisuudessa oleville julkisomisteisille toimijoille. Rahoituksella on tarkoitus kehittää innovatiivisia ratkaisuja palveluiden ja toiminnan uudistamiseksi. 

Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituskriteereihin on tehty päivityksiä, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2024 alussa. Nyt rahoitettavan projektin kokonaiskustannuksista vähintään 80 % tulee koostua tutkimus- ja kehitystyön kustannuksista. T&k-työn sisältö projektissa arvioidaan projektikohtaisesti. 


7 Materiaalikatselmusrahoitus 

Business Finlandin myöntövaltuutta kohdennetaan valtion talousarviossa tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä vähentää rahoituksen käyttömahdollisuuksia muihin tarkoituksiin. Tämän vuoksi materiaalikatselmuksiin tarkoitettu rahoitus on päätetty lopettaa toistaiseksi. Materiaalikatselmusrahoituksen viimeinen hakupäivä on 29.1.2024. 


Muutoksia De Minimis –ehtoisiin rahoituspalveluihin 

Mitä on De minimis -tuki? 

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta (esim. Verohelpotus tai korkotuki). EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään "vähämerkityksinen tuki eli “de minimis". 

Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.  

Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua 300k€ enimmäismäärää minkään kolmen vuoden jakson aikana. 
 

Muutokset De Minimis-ehtoihin 

 Uuden, vuoden 2024 alussa voimaan astuneen, de minimis -asetuksen myötä rahoituksen hakijan on ilmoitettava sen kanssa samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt de minimis -tuet hakemuksen jättämishetkeä edeltävän kolmen vuoden ajalta.  

Kaikkia de minimis -pohjaisia rahoituspalveluja koskevia ehtoja on täydennetty siten, että rahoitetun projektin tuloksia raportoidessaan rahoituksen saajan on pystyttävä osoittamaan, miten projektisuunnitelmaa on toteutettu ja mitä toimenpiteiden tuloksena on syntynyt. 


Muutoksia t&k-projektien rahoitustasoihin
 

Business Finland voi rahoittaa merkittävää kasvua vientimarkkinoilta tavoittelevia pk- ja midcap-yrityksiä myöntämällä avustusta tai lainaa kunnianhimoisiin t&k-projekteihin, jotka tuottavat yritykselle kansainvälistä kilpailuetua.  

Muutokset t&k-projektien rahoitukseen 

Tutkimus- ja kehitysrahoitus -rahoituspalvelussa otetaan käyttöön korotettu avustustaso tutkimusprojekteissa, joiden sisältö on kokonaan teollista tutkimusta. Projektit voivat olla yritysten yhteisprojekteja tai yhden yrityksen projekteja. Kun projekti on kokonaan teollista tutkimusta, on avustusrahoitus pk-yrityksille 60 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (kun se muissa tutkimusprojekteissa on 50 %) ja midcap- sekä muille suurille yrityksille 50 % (kun se muissa tutkimusprojekteissa on 40 %). 


Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
 
LinkedIn ja X (ent. Twitter)

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan hermolla

Jätä yhteystietosi päästäksesi ajan tasalle viimeisimmistä rahoituksen ja yrityskauppojen uutisista.