Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus pk-yrityksen liiketoimintavalttina

Vastuullisuusteemoilla on monipuolisia konkreettisia vaikutuksia yrityskasvun rakentamisessa.

Vastuullisuus pk-yrityksen liiketoimintavalttina

Yrityksen yhteiskuntavastuullisuus (eng. corporate social responsibility) on noussut viimeisten vuosien aikana elinkeinoelämän keskiöön. Vaikka Pohjoismaissa yrityksillä on jo pitkä kulttuurinen historia hyvästä yrityskansalaisuudesta (eng. corporate citizenship), uusi sääntely, päivittyneet vaatimukset ja monimutkaiselta vaikuttavat käsitteet ovat vaatineet yritysjohdoilta uuden informaation nopeaa omaksumista. Kysymys, jota useat yritykset pohtivat onkin;

 

Miten nämä muutokset vaikuttavat meidän liiketoimintaamme?

 

Vastuullisuusteemoilla on monipuolisia konkreettisia vaikutuksia yrityskasvun rakentamisessa. Liiketoiminnan vastuullisuuden ymmärtäminen haastaa johdon uudelleenarvioimaan nykyisiä toimintatapoja ja tunnistamaan sekä uusia mahdollisuuksia että riskejä.

Vastuullisuuden eri osa-alueet 

Vastuullisuuden osa-alueet jaetaan tyypillisesti ympäristön, sosiaalisen ulottuvuuden sekä hallinnon teemoihin (Environment, Social and Governance, ESG). Osa-alueiden sisältöjen relevanttius (eng. materiality) voi olla liiketoimintakohtaista. Esimerkiksi valmistavan teollisuuden ympäristövaikutusten ymmärtäminen arvoketjussa on eri lailla olennaista kuin konsulttiyrityksellä.  

E eli ympäristöteemat jaetaan yleisesti ilmastonmuutokseen vaikuttavuuteen (CO2-ekvivalentit päästöt), ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, veden käyttöön, kierrätysasteeseen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön, saastumisen ehkäisyyn ja luonnon monimuotoisuusvaikutuksiin. Ohessa kuvattu jaottelu seuraa niin kutsuttua DNSH-periaatetta (’do no significant harm’) (1), joka kokoaa yhteen kuusi keskeistä ilmasto- ja ympäristövaikutusteemaa. Periaate on myös esimerkiksi Euroopan unionin ja joidenkin julkisten rahoittajien käyttämä työkalu osana yrityksen toiminnan kestävyysarviointia. 

S eli sosiaalisen ulottuvuuden teemat koskevat yrityksen sisäisiä ja ulkoisia sosiaalisia vaikutuksia. Teemaan kuuluvat työnantajan vastuut, vastuut toimitusketjusta ja liiketoiminnan vaikutus yhteiskunnan sidosryhmiin, kuten esimerkiksi paikalliset asutuskeskukset tai vähemmistöjen huomiointi.  

G eli hyvän hallinnon teemat liittyvät aiemmin mainittuun Pohjoismaissa jo normina olevaan hyvään yrityskansalaisuuteen. Hyvä hallinto käsittää yhteiskunnan säädöksien ja normien noudattamisen.  

Potentiaaliset positiiviset vaikutukset 

ESG:n eri osa-alueiden vaikutusten hyvä hallinta ei ole ainoastaan riskienhallinnallinen keino tai byrokraattista taakkaa, vaan tarjoaa potentiaalisia liiketoimintavaltteja pk- ja kasvuyrityksille. Vastuullisuusteemoja tarkastelemalla voidaan olemassa olevien liiketoimintariskien tunnistamisen ja minimoinnin lisäksi löytää esimerkiksi uusia kilpailuetuja tai liiketoiminta-alueita sekä kasvattaa yrityksen brändiarvoa.  

Konkreettisten liiketoimintavaikutusten lisäksi yrityksillä, joiden liiketoiminta on luontevasti linjassa positiivisten ympäristö- tai sosiaalisten vaikutusten aikaansaamiseksi, on selkeä etuasema rahoituksen keräämisessä.  

Parin vuoden ajan sijoitustoimintaa tehnyt Ilmastorahasto on ilmastoratkaisujen vauhdittamiseen keskittynyt valtion rahoittaja. Yhtiö keskittyy uudenlaisten liiketoimintamallien tai ratkaisujen todentamiseen teollisessa tai kaupallisessa mittakaavassa – oli kyse demolaitoksesta tai käyttöönoton vauhdittamisesta. Rahoitusmarkkinoiden muututtua selkeämmin riskiä kaihtavaksi vuoden 2023 alusta, Ilmastorahastolla on mahdollisuus ratkoa tätä pullonkaulaksi muodostunutta korkeampaa riskiä sisältävää skaalausvaihetta. 

Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö: aiemmin mainittu DNSH-periaatteen mukaisuus on kynnysehtona rahoituspäätöksille ja lopullinen valinta tehdään esimerkiksi päästövähennyspotentiaalin perusteella. Tällöin olennaisten ympäristövaikutusten ymmärryksellä voi olla merkittävä vaikutus rahoituksen saamiselle. Tulevaisuudessa Ilmastorahastolla voi olla käytettävissään myös asymmetrinen instrumentaatio, joka mahdollistaa esimerkiksi muita sijoittajia korkeampaa riskin ottamisen tai pienemmän lainatuoton hyväksymisen. 

Todennettavat positiiviset vaikutukset avaavat ovia neuvottelupöytiin Ilmastorahaston kaltaisten rahoittajien kanssa, lisäävät pääomasijoittajien kiinnostusta yritykseen ja mahdollistavat jopa paremmat vieraan pääoman lainaehdot yrityksen rahoituspolulla kohti kasvua. 

-Blogikirjoitus toteuttu yhteistyössä Ilmastorahaston kanssa-


lmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Grannenfelt Finance on moderni ja ketterä yritysrahoituksen, pääoman hankinnan ja yritysjärjestelyiden neuvonantaja pk- ja kasvuyrityksille. Neuvomme asiakkaitamme pääomankeräyksessä, fuusioissa ja yritysostoissa sekä muissa yritysrahoitukseen liittyvissä hankkeissa. Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen lähestymistavan yhdistämällä yksityistä ja julkista pääomaa pääomarakenteen optimoimiseksi. 

Kirjoitus on ensimmäinen osa kesän kolmiosaista teemasarjaa ”Matkalla huipulle – Vastuullisuuden merkitys yrityksen kasvussa”.  


Viitteet ja lähteet:

  1. DNSH-periaate

 

Seuraa Grannenfelt Financea:
 
LinkedIn Twitter

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan hermolla

Jätä yhteystietosi päästäksesi ajan tasalle viimeisimmistä rahoituksen ja yrityskauppojen uutisista.